За нас Общи условия

Общи условия на „Канцеларски“ ООД за покупко-продажба през www.eoffice.bg

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през електронния магазин www.eoffice.bg, собственост на "Канцеларски" ООД, наричан по-долу “Extra Office”. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между „Канцеларски” ООД и Клиента. „Канцеларски” ООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през “Extra Office” стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през “Extra Office” стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

 • Общи положения

  По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
  “Extra Office” е запазена търговска марка на „Канцеларски” ООД.

  „Канцеларски” ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 202989593, ИН по ЗДДС: BG202989593, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цар Борис III" №201A, вх. В, ет. 2, ап. 205, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством търговската марка Extra Office (www.eoffice.bg).

  Под "Стоки/Артикули", предоставяни през “Extra Office” се разбират следните стоки/артикули:

  • Канцеларски материали
  • Офис консумативи и оборудване
  • Офис мебели
  • IT и офис техника
  • Други стоки/услуги

  Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики, изображение/я и продажна цена. „Канцеларски”ООД не носи отговорност в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката/ите е невярна или неточна.

  Под "Производител" се разбира всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през “Extra Office” стоки/артикули и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.

  Под "Клиент" се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в “Extra Office” и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. “Extra Office” си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 години от Клиента.

  Всяка организация или фирма, независимо от размера и мястото на регистрация, която редовно събира или обработва всякакви лични данни в Европейския съюз, е засегната от Регламент EU 2016/679 на Европейския парламент, който влиза в сила на 25/05/2018 г. Декларация за ползване на лични данни според Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) се налага всяко физическо лице, клиент на www.eoffice.bg да изтегли, попълни и изпрати на e-mail: sales@eoffice.bg. Файлът може да бъде изтеглен от: този адрес

  Под "Клиентски профил" се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от “Extra Office” за целите, посочени в настоящите общи условия.

  Под "Продажна цена" се разбира цена за брой или за определено количество стока, включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.

 • Покупко-продажба през www.eoffice.bg

  Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в “Extra Office” по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

  “Extra Office” не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, “Extra Office”, в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на заявката за покупка , уведомява Клиента – посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес – за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчания/те артикул/и ще му бъде възстановена в рамките на 15 (петнадесет) работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.

 • Поръчки/заявки за покупка

  За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през “Extra Office” стоки, необходимо е Клиентът да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да изрази/заяви съгласието си с настоящите Общи условия, както следва:

  Регистрационна информация – Клиентът предоставя на “Extra Office” следната информация: за физическите лица – име, фамилия, адрес за доставка, телефон, е-mail; за юридически лица – наименование, телефон, е-mail, адрес по регистрация, адрес за доставка, лице за контакт, Идентификационен номер/ЕИК, Ин по ЗДДС, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, “Extra Office” има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

  Съгласие с Общите условия, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм” с Общите условия за покупко-продажба през “Extra Office” при регистрация, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

  Всяка заявка за покупка от Клиента през “Extra Office”, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните.

 • Процедура по подаване на поръчка/заявка за покупка

  Поръчка/заявка за покупка се подава от Клиента, като последният извърши последователно следните действия:

  • Клиентът има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална "Кошница" с натискането на бутон "Добави";
  • При натискане на бутона "Кошница", той получава достъп до нея – таблица, в която може да провери и/или промени количеството на поръчаните артикули, както и да откаже частично или изцяло някои от тях.
  • При натискане на бутон "Поръчай", Клиентът потвърждава желанието си за покупка на артикулите в „Кошница” ;
  • В случай, че Клиентът е регистриран (притежава клиентски профил в www.eoffice.bg), той въвежда потребителско име и парола. Ако Клиентът няма клиентски профил, създава такъв от бутон „регистрация” на нов клиент.
  • При натискане на бутон "Поръчка" в модул „Завършване на поръчката”, заявката за покупка на стока през “Extra Office” се счита за извършена.

  При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за “Extra Office” не възниква задължение за нейното изпълнение.

 • Приемане на поръчката / заявката

  Заявката за покупка се приема от “Extra Office” чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: номер на поръчката; информация за заявената стока; нейната продажна цена; стойността на транспортните разходи; информация за доставчика.

  Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

 • Цени и начини на плащане

  За улеснение на Клиентите юридически лица, всички цени на стоки в “Extra Office” са в български левове и се показват със и без включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

  Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по един от следните начини:

  • При доставката – в брой, от Клиента или от трето лице от името на Клиента
  • По банков път по банкова сметка на „Канцеларски” ООД
  • При поръчка на Офис мебели е необходимо да бъде извършено авансово плащане в размер на 100 % от стойността на поръчката

  С избора на начин на плащане, предвиден в случай b) и c) по-горе, Клиентът изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на закона за защита на потребителите.

 • Доставка

  Поръчки, направени до 15:00 часа, се доставят в рамките на следващия работен ден за София и в рамките на два работни дни за доставки извън София.

  Поръчки, направени след 15:00 часа, или в неработен ден (събота, неделя, официални празници), се доставят в рамките на два работни дни за София и в рамките на три работни дни извън София.

  Цената за доставка не е включена в цената на продуктите и се заплаща отделно както следва:

  За гр. София:
  • Цена 6.00 лв. без ДДС;
  • Безплатна при поръчка на стойност над 75 лв. без ДДС.
  За територията на страната:
  • Цена 15.00 лв. без ДДС;
  • Безплатна при поръчка на стойност над 250 лв. без ДДС (при формирането на тази стойност не трябва да присъстват стоки и услуги, които са предмет на специално ценово предложение – договорени специални цени, промоционални цени; в тези случаи ще бъде определена такса за доставка спрямо конкретната поръчка);
  • Корпоративни клиенти със специални условия в договора могат да имат безплатна доставка при условията, описани в конкретния договор.

  Стандартната доставка на Офис мебели се извършва до партер на посочения адрес.

  Доставка на мебели до офиса или дома се извършва при предварителна заявка и срещу допълнително заплащане след уточняване на логистичните детайли (наличие на асансьор, етаж и т.н.).

  Моля, обърнете внимание! Някои продукти са с удължен срок на доставка поради съобразяване с индивидуалните изисквания и нужди на Клиента или поради удължен срок за доставка до склад на „Канцеларски”ООД. В описанието на всички такива продукти или услуги се съдържа повече информация за конкретните срокове на доставка.

  Ако липсва информация за удължена доставка в описанието на конкретния продукт, но поради независещи от „Канцеларски” ООД причини, за неговата доставка се изисква повече от стандартното време за доставка, наш оператор ще уведомява Клиента за настъпилите промени.

 • Предаване на стоката

  Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в деня, определен за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок , “Extra Office” се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка.

  Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

  Важно! Отговорността по проверка за несъответствия от общ характер (вид, количество, видими дефекти) на пратката в момента на доставяне е изцяло на Клиента. С подписване на Приемо-предавателния протокол или съответстващата документация на куриерската компания, Клиентът удостоверява, че е получил стоката в предварително заявения вид, количество и срок. Рекламации по отношение на вид и количество на получените стоки се приемат преди подписване на Приемо-предавателния протокол от страна на Клиента или упълномощеното да получи пратката лице. В случай на предявени в момента на доставка претенции от страна на Клиента, същият изисква от шофьор на “Extra Office” "Протокол за рекламация", а в случаите на доставка с куриер – т. нар. "Двустранен протокол за увредена пратка", който се попълва в момента на предаване на стоката.

  След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата. В този случай, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане през формата за контакт на www.eoffice.bg.

  Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.eoffice.bg, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаването й. Последното не се прилага в следните случаи:

  • За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка
  • За доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики
  • За доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя
  • За стоки, повредени и/или променени от след момента на получаването им
  • За стоки, чиято оригинална опаковка е повредена или липсва
  • Столовете се доставят в разглобен вид, в транспортна опаковка на производител/вносител. При предварително изразено желание от страна на Клиента, столовете могат да бъдат доставени в сглобен вид, като в този случай се приема, че е налице доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка по смисъла на Чл. 55, ал. 2, т.3 от Закона за защита на потребителя , поради което връщането им е възможно само при явно несъответствие между поръчана и доставена стока или при констатирани при приемането транспортни или производствени дефекти
  • Цветовете в снимките на офис столовете са ориентировъчни и са възможни вариации в зависимост от настройките на монитора. “Extra Office” не носи отговорност за възможни неточности при продуктови изображения, подадени от производители и доставчици на офис обзавеждане. За уточняване на точен нюанс по цветови картел на производител, моля, свържете се с нас на 0700 13 505

  В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до “Extra Office” и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти , в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа, маркировки и т.н., като разходите за доставка са за сметка на Клиента. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр. София, ул. „Поручик Неделчо Бончев” №10, офис 23 или на email: sales@eoffice.bg. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока , да осигури запазването на нейното качество и безопасността й. “Extra Office” е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

  „Канцеларски” ООД полага грижа информацията в “Extra Office” да се поддържа винаги вярна и актуална.

  „Канцеларски” ООД не гарантира, че достъпът до “Extra Office” ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.

  „Канцеларски” ООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до “Extra Office”, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на „Канцеларски” ООД.

  Клиентът е длъжен да обезщети „Канцеларски” ООД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети „Канцеларски” ООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

  „Канцеларски” ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. „Канцеларски” ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение на посочените по-горе адреси за контакти.

  Гаранционното обслужване на стоките предлагани в www.eoffice.bg се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока.

  Настоящите Общи условия са в сила от 01.08.2015 г. „Канцеларски” ООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си www.eoffice.bg, заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на email: sales@eoffice.bg. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и „Канцеларски” ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

  За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.