Сравни
0 Количка
Всички категории

Категории

0

Общи условия

Общи условия на „Канцеларски“ ООД за покупко-продажба през www.eoffice.bg


По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

“eOffice” е запазена търговска марка на „Канцеларски” ООД. “Канцеларски” ООД  администрира Сайта и електрoнния магазин www.eoffice.bg

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през електронния магазин www.eoffice.bg, собственост на "Канцеларски" ООД, наричан по-долу “eOffice”. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между „Канцеларски” ООД и Клиента. „Канцеларски” ООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през “eOffice” стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през “eOffice” стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.


Клиентите на “eOffice” са юридически и физически лица, на които „Канцеларски” ООД доставя стоки и услуги, необходими за задоволяване на техните ежедневни нужди за офиса и дома.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА 

 

Собственик на “eOffice” – www.eoffice.bg е “Канцеларски” ООД с адрес на управление и кореспонденция  България гр. София, ул. Неделчо Бончев 10 офис 23/24, ДДС номер BG202989593.


Можете да се свържете с “Канцеларски” ООД  на sales@eoffice.bg


“Канцеларски” ООД ви оправомощава да разглеждате и зареждате материалите от този Сайт само при условие, че запазите всички авторски права и съответните означения, както и принадлежащи на други такива, върху съответните копия на материалите. Материалите не могат да бъдат копирани и  публично разпространявани. Забранена е употребата на тези материали на друг Сайт. Материалите на този Сайт са под закрилата на авторското право. В случай че нарушите тези условия, правото ви да използвате този Сайт автоматично отпада.


ДЕФИНИЦИИ 


Продавач – "Канцеларски" ООД или всеки партньор на "Канцеларски" ООД от Сайта  “eOffice”  – www. eoffice.bg.


www.eoffice.bg – платформата на електронния магазин  “eOffice”, предоставяна на други търговци от Канцеларски ООД  за извършване на покупко-продажби чрез нея при определени условия, уговаряни между тях и “Канцеларски” ООД


Сайт – домейна eoffice.bg и неговите поддомейни.


Съдържание:

 • цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;

 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

 • всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

 • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

 • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;

Клиент – разбира физическо или юридическо лице, което използва Сайта eoffice.bg по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др., което е регистрирало клиентски профил в “eOffice” и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. “eOffice” си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за ненавършени 18 години от Клиента.

Под Клиентски профил се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от “eOffice” за целите, посочени в настоящите общи условия.

Производител -  всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през “eOffice” стоки/артикули и с чието име/фирма или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация на стоката.

Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)

Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта. 

Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.  Под "Стоки/Услуги“, предоставяни през “eOffice” се разбират следните стоки/артикули: 

 • Канцеларски материали

 • Офис консумативи и оборудване

 • Офис мебели

 • IT и офис техника

 • Други стоки/услуги

Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

Бюлетин ( Newsletter ) - средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

Транзакция - действието от страна на "Канцеларски" ООД за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

Спецификации - всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите,

Регистриране на поръчка - уведомление към клиента, че поръчката е регистрирана в платформата на електронния магазин “eOffice”  и е в статус за обработка.

Потвърждаване на поръчката - уведомление към клиента, че е налице съгласие 


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 


Общите условия на "Канцеларски" ООД са задължителни за всички потребители на Сайта.

Всяко използване на този Сайт означава, че Клиентът се е запознал внимателно с общите условия за използването му се е съгласил да ги спазва безусловно.

Общите условия могат да бъдат променени едностранно от "Канцеларски" ООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

"Канцеларски" ООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. 

Във всеки един случай на промяна на общите условия "Канцеларски" ООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

"Канцеларски" ООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. "Канцеларски" ООД уточнява, че предвид възможните технически грешки или пропуски, изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

“Канцеларски” ООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.


ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА 


Достъпът до www.eoffice.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

Доставка на алкохолни напитки се извършва към Клиент, само ако същият е навършил 18 години, което той доказва с документ за самоличност в момента на извършване на доставка от страна на Куриера. В случай, че лицето, което приема доставката не може да докаже, че има навършени 18 години, Доставчикът не осъществява предаването на стоката и се освобождава от задължението да изпълни заявената стока, като в този случай цената на стоката, както и всички административни и транспортни разходи са за сметка на Клиента.

“eOffice” си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на “eOffice” по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към “eOffice” на sales@eoffice.bg, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки.  “eOffice” не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с  “eOffice” на посочените адреси в раздел „Контакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник, ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”. Продавачът се задължава съхранява и обработва получената информация съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

“eOffice” може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) и включват ДДС.

В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на Клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към “Канцеларски ” ООД се приема като международно плащане от някои банки в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, при които “Канцеларски ” ООД прави към Клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова “Канцеларски ” ООД препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за стоки, продавани от “eOffice.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


“eOffice” не иска да получава конфиденциална или защитена информация от своите Клиенти чрез Сайта.  Цялата информация, материали и каквито и да е Съобщения, изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. “eOffice” няма никакви задължения по отношение на тези Съобщения. “eOffice” и посочените от него лица ще имат право да копират, разпространяват или използват Съобщенията и всички съдържащи се в тях данни, изображения, звуци, текстове и др. за всякакви търговски и нетърговски цели. Клиентите нямат право да излагат или изпращат от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна,  неприлична или друга информация, която е в нарушение със законите в България.

“eOffice” може, но не се задължава, да контролира или преглежда местата в този Сайт, където потребителите излъчват или изпращат съобщения или контактуват един с друг, в това число, но не само, бюлетини или други потребителски форуми, както и съдържанието на такива съобщения. “eOffice” обаче не носи отговорност за съдържанието на такива съобщения, независимо дали се налагат от законите за авторско право, или представляват клевета, конфиденциалност, нецензурен език и др. “eOffice” си запазва правото да премахва обидни и нецензурни съобщения.


РЕКЛАМА 


Бюлетините /Newsletters/ на“eOffice”, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат чрез специализиран лицензиран софтуер и се изпращат от sales@eoffice.bg.

В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини/Newsletters/. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с нас на sales@eoffice.bg.

Отказа си от получаване на Бюлетин/Newsletter, Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин.

Отказът за получаване на Бюлетини /Newsletters/ не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на Договор за Покупко-продажба.


ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 


Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на “Канцеларски” ООД.

“Канцеларски” ООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

Нищо в сключения между “Канцеларски” ООД и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на “Канцеларски” ООД Клиентът да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на “Канцеларски” ООД върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на “Канцеларски” ООД.

Всякакво Съдържание, до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на “Канцеларски” ООД за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между “Канцеларски” ООД и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на “Канцеларски” ООД, който има право да потърси отговорност на Клиента за това.

Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на “Канцеларски” ООД няма да се счита за съгласие от страна на “Канцеларски” ООД да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от “Канцеларски” ООД.

Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от “Канцеларски” ООД.


ПОРЪЧКИ/ЗАЯВКИ ЗА ПОКУПКА


За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през “eOffice” стоки, необходимо е Клиентът да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да изрази/заяви съгласието си с настоящите Общи условия, както следва:

Регистрационна информация – Клиентът предоставя на “eOffice” следната информация: за физическите лица – име, фамилия, адрес за доставка, телефон, е-mail; за юридически лица – наименование, телефон, е-mail, адрес по регистрация, адрес за доставка, лице за контакт, Идентификационен номер/ЕИК, Ин по ЗДДС, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, “eOffice” има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Съгласие с Общите условия, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм” с Общите условия за покупко-продажба през “eOffice” при регистрация, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Всяка заявка за покупка от Клиента през “eOffice”, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. 


ПОРЪЧКА 


Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

 • осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания

 • предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от партньорите на “Канцеларски” ООД и всички клиенти по отношение на стоките, предлагани от “Канцеларски” ООД, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.

В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.


ПРОЦЕДУРА ПО ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА/ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА


Поръчка/заявка за покупка се подава от Клиента, като последният извърши последователно следните действия:

 • Клиентът има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална "Кошница" с натискането на бутон "Добави";

 • При натискане на бутона "Кошница", той получава достъп до нея – таблица, в която може да провери и/или промени количеството на поръчаните артикули, както и да откаже частично или изцяло някои от тях.

 • При натискане на бутон "Поръчай", Клиентът потвърждава желанието си за покупка на артикулите в „Кошница” ;

 • В случай, че Клиентът е регистриран (притежава клиентски профил в www.eoffice.bg), той въвежда потребителско име и парола. Ако Клиентът няма клиентски профил, създава такъв от бутон „регистрация” на нов клиент.

 • При натискане на бутон "Поръчка" в модул „Завършване на поръчката”, заявката за покупка на стока през “eOffice” се счита за извършена.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за “eOffice” не възниква задължение за нейното изпълнение.


ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКА/ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА


Заявката за покупка се приема от “eOffice” чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: номер на поръчката; информация за заявената стока; нейната продажна цена; стойността на транспортните разходи; информация за доставчика.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.


СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ 


Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на Стоки;

 • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;

 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

 • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.ГАРАНЦИИ 


Гаранционното обслужване на стоките предлагани в www.eoffice.bg се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока.

Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката.

По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от “Канцеларски” ООД, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от “Канцеларски” ООД.

По отношение на стоките, продавани и доставяни от партньорите, чрез платформата за електронна търговия www.eoffice.bg, Клиентът следва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, един гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок. Гаранцията на Стоките, които са закупени от партньорите на “eOffice” е осигурена от оторизирания сервиз, който е обозначен от Продавача на съответния гаранционен сертификат на Стоката. Партньорите на  “eOffice” са единствените отговорни за наличието на законовоизискваната документация, която следва да придружава купените от тях стоки, както и за осигуряването на гаранционен сервиз.

Гаранционните сертификати, издадени от самия “Канцеларски” ООД ще се изпращат на Клиента на хартиен носител и заедно с поръчания продукт в електронен формат на посочения от Клиента и-мейл адрес или чрез добавянето им в акаунта на Купувача. 

Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат. Купувачът следва да има предвид, че Продавачът няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които първият не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти. 

Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. 

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС Казаното в настоящия раздел се отнася за лица притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

В случай, че Купувачът не уведоми “eOffice” за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката на имейл адрес sales@eoffice.bg, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.


ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ 


Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактурa или фактура са посочени във всяка Поръчка.

Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

“Канцеларски” ООД издава фактура за всяко плащане по Поръчка платена по банков път, независимо дали Клиентът е юридическо или физическо лице. При заплащане в брой, фактура се издава само ако Клиентът изрично е поискал такава. Клиентът е съгласен получаването на фактурата да става физически заедно със Стоката, както и по електронен път на и-мейла, посочен от Клиента в Акаунта му или чрез качването й в самия Акаунт. В случай, че тези платежни документи не са пристигнали с пратката молим до 48 часа, да ни уведомите на имейл адрес sales@eoffice.bg.

“Канцеларски” ООД не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки и/или Услуги, предлагани от партньорите на “Канцеларски” ООД, които имат задължението да правят това съгласно действащото законодателство.С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

Клиентът ще разполага със запис на издадените му от “Канцеларски” ООД фактури в Акаунта си.


ДОСТАВКА НА СТОКИ 


Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерска фирма , с която работи Продавачът.

Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в колета не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл  sales@eoffice.bg и ние ще Ви го осигурим възможно най-бързо.

Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.


ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 


Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

За улеснение на Клиентите юридически лица, всички цени на стоки в “eOffice” са в български левове и се показват със и без включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по един от следните начини:

 • При доставката – в брой, от Клиента или от трето лице от името на Клиента

 • По банков път по банкова сметка на „Канцеларски” ООД

 • При поръчка на Офис мебели е необходимо да бъде извършено авансово плащане в размер на 100 % от стойността на поръчката

С избора на начин на плащане, предвиден в случай b) и c) по-горе, Клиентът изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на закона за защита на потребителите.

Моля, обърнете внимание! Някои продукти са с удължен срок на доставка поради съобразяване с индивидуалните изисквания и нужди на Клиента или поради удължен срок за доставка до склад на „Канцеларски”ООД. В описанието на всички такива продукти или услуги се съдържа повече информация за конкретните срокове на доставка.

Ако липсва информация за удължена доставка в описанието на конкретния продукт, но поради независещи от „Канцеларски” ООД причини, за неговата доставка се изисква повече от стандартното време за доставка, наш оператор ще уведомява Клиента за настъпилите промени.


ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА


Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в деня, определен за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок , “eOffice” се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

Важно! Отговорността по проверка за несъответствия от общ характер (вид, количество, видими дефекти) на пратката в момента на доставяне е изцяло на Клиента. С подписване на Приемо-предавателния протокол или съответстващата документация на куриерската компания, Клиентът удостоверява, че е получил стоката в предварително заявения вид, количество и срок. Рекламации по отношение на вид и количество на получените стоки се приемат преди подписване на Приемо-предавателния протокол от страна на Клиента или упълномощеното да получи пратката лице. В случай на предявени в момента на доставка претенции от страна на Клиента, същият изисква от шофьор на “eOffice” "Протокол за рекламация", а в случаите на доставка с куриер – т. нар. "Двустранен протокол за увредена пратка", който се попълва в момента на предаване на стоката.

След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата. В този случай, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане през формата за контакт на www.eoffice.bg.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.eoffice.bg, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаването й. Последното не се прилага в следните случаи:

 • За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка

 • За доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики

 • За доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя

 • За стоки, повредени и/или променени от след момента на получаването им

 • За стоки, чиято оригинална опаковка е повредена или липсва

 • Столовете се доставят в разглобен вид, в транспортна опаковка на производител/вносител. При предварително изразено желание от страна на Клиента, столовете могат да бъдат доставени в сглобен вид, като в този случай се приема, че е налице доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка по смисъла на Чл. 55, ал. 2, т.3 от Закона за защита на потребителя , поради което връщането им е възможно само при явно несъответствие между поръчана и доставена стока или при констатирани при приемането транспортни или производствени дефекти

 • Цветовете в снимките на офис столовете са ориентировъчни и са възможни вариации в зависимост от настройките на монитора. “eOffice” не носи отговорност за възможни неточности при продуктови изображения, подадени от производители и доставчици на офис обзавеждане. За уточняване на точен нюанс по цветови картел на производител, моля, свържете се с нас на sales@eoffice.bg

В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до “eOffice” и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа, маркировки и т.н., като разходите за доставка са за сметка на Клиента. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр. София, ул. „Поручик Неделчо Бончев” №10, офис 23/24 или на email: sales@eoffice.bg. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока , да осигури запазването на нейното качество и безопасността й. “eOffice” е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ. 

„Канцеларски” ООД полага грижа информацията в “eOffice” да се поддържа винаги вярна и актуална.

„Канцеларски” ООД не гарантира, че достъпът до “eOffice” ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.

„Канцеларски” ООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до “eOffice”, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на „Канцеларски” ООД.

Клиентът е длъжен да обезщети „Канцеларски” ООД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети „Канцеларски” ООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

„Канцеларски” ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. „Канцеларски” ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение на посочените по-горе адреси за контакти. 


ОТГОВОРНОСТ 


Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.


ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 


“Кнацеларски”ООД е  администратор на лични данни, вписан в Информационната система за Електронна Регистрация на Администратори на Лични Данни (еРАЛД) с уникален идентификационен код №416956

Съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679 , Конвенция 108 /защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни/ и Закона за защита на личните данни в РБ, “Кнацеларски” ООД е разработил и декларира спазването на правила и мерки по GDPR, относими към обработването на личните данни на Клиентите и определяни в отделен документ - ˮ Политика по GDPR ˮ


ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 


Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.08.2015 г. „Канцеларски” ООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си www.eoffice.bg, заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на email: sales@eoffice.bg. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и „Канцеларски” ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България

Последна актуализация на 20.04.2023г.